Konferencija: "Vratimo socijalizam u igru: elementi za promišljanje socijalističke alternative"

(scroll down for English)

Učestvuju: Mario Candeias, Dario Azzellini, Marija Jakovljević, Jelena Veljić, Iva Marković, Tanja Vukša, Andras Juhas, Dušan Maljković, Darko Vesić, Miloš Baković Jadžić, Vladimir Simović.

Centar za politike emancipacije u saradnji sa Fondacijom Roza Luksemburg (Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe) i Domom omladine Beograda, organizuje konferenciju „Vratimo socijalizam u igru: elementi za promišljanje socijalističke alternative“ sa idejom da predstavi predloge za promišljanje socijalističke alternative koji su nastali kao rezultat obrazovno-istraživačkog rada koji smo realizovali tokom ove godine. Pokretanjem diskusija na temu ekonomskih i političkih mera, koje za cilj imaju izgradnju socijalističkog društva, konferencija će doprineti promišljanju izlaza iz aktuelne krize.

 

Kapitalistički sistem je u stanju permanentne krize.

Kapitalistički sistem se već duže vreme nalazi u krizi. Iako je započela kao kriza akumulacije kapitala, koja se najpre ispoljila u finansijskom sektoru, brzo je prerasla u globalnu ekonomsku krizu, koja je destabilizovala i ostale sfere društva. Kapitalistički način proizvodnje stvara situaciju permanentne ekonomske, ekološke i socijalne krize, a sukob između kapitala i rada, koji stoji u njegovoj osnovi, sada se zaoštrava. U nameri da obnovi profitne stope do nivoa potrebnih za neometanu akumulaciju, predstavnici kapitala sve više pritiskaju radništvo na globalnom nivou srozavanjem radnih prava, ukidanjem ostataka države blagostanja, povećavanjem konkurencije između radnika i radnica u različitim regijama i zemljama, itd.

 

Postojeći politički sistem ne rešava, već samo produbljuje krizu.

U ovakvoj situaciji se pokazuju i ograničenja liberalne demokratije, koja se formalno zadržava na političkoj sferi, bez zadiranja u pitanje ko ima pravo da odlučuje kako, šta i za koga proizvodi ekonomija. Nedostatak ekonomske demokratije tako efektivno dovodi do depolitizacije celokupnog sistema predstavničke demokratije, pretvarajući političku strukturu u pukog zaštitnika interesa kapitala, koji u situaciji krize pojačava opresiju i isključivanje velikog dela društva. Ipak, problematici se i dalje prilazi na pogrešan način: krivac za krizu se traži u Drugom umesto u logici sistema. To se manifestuje kroz jačanje autoritarnih režima, eskalaciju međunacionalnih i religijskih sukoba, ksenofobiju, rasizam itd. Krajnje posledice se još uvek ne naziru, ali sada je već jasno da je cena koju društvo plaća ogromna.

 

Potreban nam je radikalno drugačiji sistem baziran na solidarnosti.

Potrebno je razgraditi hegemoni diskurs koji prikriva inherentne kontradikcije i antagonizme kapitalističkog načina proizvodnje. Zaoštravanje sukoba dovodi do delegitimizacije pojedinačnih mera i aktera, no potrebno je otići dalje i zahtevati promenu sistema u celini. Nameće se potreba za osmišljavanjem drugačijeg oblika društvenog uređenja. Alternativa mora da podrazumeva sistem proizvodnje koji se ne zasniva na eksploataciji najamnog rada, čiji cilj nije uvećanje profita, već proizvodnja usmerena na zadovoljenje potreba ljudi. Stoga ćemo se na konferenciji baviti razmatranjem koraka ka uspostavljanju socijalizma za 21. vek. S jedne strane analiziraćemo prelazne mere koje treba da odgovore na urgentne potrebe većine ljudi koje postojeći sistem ostavlja obespravljene i bez osnovnih sredstava za život.Sa druge strane  razmatraćemo korake koje je nužno napraviti ako želimo da svet u kojem živimo usmerimo u pravcu uspostavljanja novog solidarnog sistema.

 

Moramo zajedno da učimo i delamo!

Želimo da ovaj događaj bude jedna u nizu aktivnosti za zajedničko promišljanje koje se nadovezuju na postojeće inicijative za uspostavljanje društva po meri običnih ljudi.

http://www.azzellini.net/node/2923

 

Let's bring socialism back into play

Belgrade, Dom omladine
9-10/12/2015
Centre for politics of emancipation (CPE) in collaboration with Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe and the Youth Centre Belgrade organises the conference Let's bring socialism back into play - elements for rethinking a socialist alternative, with the idea of introducing suggestions for rethinking a socialist alternative which appeared as the result of an educational-research work realised during this year. By instigating discussions on economic and political meassures, which aim at building a socialist society, the conference will contribute to conceptualising ways of exiting the current crisis.
www.pe.org.rs

PROGRAMME

++ Wednesday, December 9

17:30
+Darko Vesić: Socialist politics and the problem of transforming the capitalist state
+Dušan Maljković: Socialism, human nature and the necessity of utopia

19:00
+Mario Candeias: Moment of catharsis. Left strategies after the strike - Ehat is to be done? And who the hell will do it?

20:30
+Marija Jakovljević: Red-green economy - a proposal for socialist sustainable production
+Iva Marković: A look at nature with a radical shift of perspective
 

++ Thursday, December 10

17:30
+András Juhász: The place of progressive taxing in building socialism
+Tanja Vukša: Perspectives of basic income

19:00
+Dario Azzellini: Building the left from below

20:30
+Vladimir Simović: The question of democracy - how much participation?
+Jelena Veljić: The place of public sector in a radical left strategy
+Miloš Baković Jadžić: The unionist movement - perspectives and alternatives

Event-Venue:
Centar za politike emancipacije | Fondacija Roza Luksemburg i Dom omladine | Beograda | Serbien