Capitalism

Entrevista a Dario Azzellini

Desafiar el capitalisme per mitjà del control obrer, Per què és important el control obrer?

Una característica comuna de cada situació de crisi, des dels aixecaments de principis del segle XX fins a les reestructuracions neoliberals de la fi d'aquest  mateix  segle, és l'aparició del control obrer: els obrers s'organitzen per fer-se càrrec dels seus llocs de treball  per tal de  defensar els seus llocs de treball i les seves comunitats.

interview with Dario Azzellini

Challenging capitalism through workers’ control

A common feature in every crisis situation, from the upheavals of the early 20th century to the neo-liberal re-structurings of the late 20th century, is the emergence of workers’ control – workers organising to take over their workplaces in order to defend their jobs and their communities.

¿Nos dirigimos hacia otra crisis económica?

Sin duda nos dirigimos a otra crisis económica. El capitalismo siempre se dirige a otra crisis económica. Es la naturaleza del capitalismo para aumentar el capital excedente para luego destruirlo de nuevo a través de una crisis o de la guerra, con el fin de reiniciar el proceso de acumulación, una vez más. Después de cada crisis, como muestran los datos históricos, los ricos se hacen más ricos y la concentración de capital crece.

Are we heading for another economic crash?

No doubt we are heading for another economic crash because capitalism is always heading for another economic crash. It is the nature of capitalism to increase surplus capital and then destroy it again through a crash or war, in order to restart the accumulation process once again. After every crisis, as historical data shows, the rich get richer and capital concentration grows. The cycles from crash to crash are becoming shorter as the accumulation of surplus capital becomes faster.